BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 


Başkent Üniversitesi, Türkiye'yi 21. Yüzyıla hazırlayacak "Beyin Gücünün" eğitim ortamını oluşturmayı ve bunu eğitimin bütün kademelerinde uygulamayı kendine hedef olarak seçmiştir. Faaliyetlerini 1995-1996 öğretim yılından beri sürdüren Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, eğitimde 17. yılına girmiştir.


 

 
YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yönetim ve Organizasyon doktora programı, temelde örgüt çalışmaları alanında araştırmacılar yetiştirmek ve yönetim-organizasyon disiplininin ülkedeki gelişimine katkı vermek üzere tasarlanmıştır. Bu program, öğrencilerin sosyal bilimler alanında araştırma yapmak için gerekli felsefi ve metodolojik bakış açıları, yöntemler ve becerilerle donatılmalarını ve aynı zamanda hem niteliksel, hem niceliksel araştırma yöntemlerini öğrenmelerini sağlar. Derslerini tamamladıktan sonra, araştırma alanı olarak örgüt kuramı, örgütsel davranış, stratejik yönetim veya insan kaynakları yönetimi alanlarından birini seçme olanağına sahip olan öğrencilerden, hazırladıkları tezlerle bu alanlarda mevcut bilgiye katkı vermeleri beklenir

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Dr. A. Selami Sargut

Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu

Doç. Dr. H. Nejat Basım

 Doç. Dr. H. Cenk Sözen

 

Dersler ve Ders Tasarımları

1.Yarıyıl
 

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

İŞLE 601

Sosyal Bilim Felsefesi

3 0 3

İŞLE 603

 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri

3 0 3

İŞLE 661

 

Makro Örgüt Kuramları Tartışma Alanları

3 0 3

2.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

İŞLE 602

Niteliksel Araştırma Yöntemleri

3 0 3

İŞLE 604

Niceliksel Araştırma Yöntemleri

3 0 3

İŞLE 662

Mikro Örgüt Kuramı Tartışma Alanları

3 0 3

3.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

İŞLE 666

Yönetim ve Organizasyon Semineri I

3 0 3

 

Seçimlik Ders

3 0 3

4.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

İŞLE 669

 

Yönetim ve Organizasyon Semineri II

3 0 3

 

Seçimlik Ders

3 0 3

Seçimlik Ders

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

İŞLE 663

Stratejik Yönetim

3 0 3

İŞLE 664

 

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

3 0 3

İŞLE 665

Bilişim Teknolojileri ve Yönetim

3 0 3

İŞLE 667

Örgütlerde Değişim ve Dönüşüm

3 0 3

İŞLE 668

Örgütler ve Yönetim: Türkiye Örneği

3 0 3

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Kapsamları

 

İŞLE 601 Sosyal Bilim Felsefesi

Ders, sosyal bilimlerin özelliklerini ve değişik sosyal bilim yaklaşımlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders, doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki etkileşimden yola çıkarak, sosyal bilimlerin “Bilimsel Statüsü” üzerindeki tartışmalara odaklanmaktadır. Derste spesifik olarak, pozitivizm, mantıksal pozitivizm ve görgülcülük, yanlışlamacılık, araştırma programları, paradigma kavramı, anarşist bilgi kuramı, anlama ve yorumsama, eleştirel yaklaşım, yapıbozum ve postmodernizm, kurguculuk ve eleştirel gerçeklik, sosyal bilimlerde yeni açılımlar ve Türkiye’ de sosyal bilimlerin doğuşu, gelişimi ve sorunları konuları tartışılmaktadır.

İŞLE 603 Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı
Ders, öğrencileri sosyal bilim alanında araştırma yapmak için gerekli felsefik ve metodolojik bakış açıları, yöntemler ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Derste öncelikle, sosyal bilim felsefesinde ve metodolojisinde tarihsel ve güncel gelişmeler tartışılmaktadır. Bu kapsamda bilimsel gelişmelerin doğası, görelilik, sosyal bilimlerin mantığı, öznelci yaklaşımlar, yanlışlamacılık ve sosyal bilimlerde yen,i anlayışlar ele alınmaktadır. Sosyal bilim araştırması tasarımı bu tartışmalar üzerinde kurulmaktadır. Bu anlamda da, araştırma süreci, sosyal açıklama, ölçme, örneklem, soru kağıdı geliştirme, görüşme, deney ve masa başı araştırması gibi konular ele alınmaktadır.

İŞLE 661 Makro Örgüt Kuramı Tartışma Alanları
Ders, örgütsel ve yönetsel olguları anlamak ve açıklamak üzere geliştirilmiş kuramları ve bu kuramları gelişim sürecinde etkili olan toplumsal, ekonomik ve siyasal koşulları irdelemeyi amaçlamaktadır. Ders, örgüt kuramlarının felsefik ve sosyolojik temellerinin irdelenmesinden sonra, ussal, insan ilişkileri, karar verme, koşul bağımlılık, eylem, politik, ekonomik, eleştirel, kurumsallaşma ve ulusal bağımlılık yaklaşım ve kuramlarının tartışılmasını içermektedir.  

İŞLE 602 Niteliksel Araştırma Yöntemeleri
Ders, sosyal bilimlerde niteliksel araştırma yöntemlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersin içeriği, örnek olay analizi, katılımlı / katılımsız gözlem, görüşme teknikleri, odak grup çalışmaları gibi niteliksel araştırma tasarımları ve etnografı, görüngübilim, içerik analizi, yapı bozumu, söylem / retorik analizi gibi niteliksel veri analiz yöntemlerinden oluşmaktadır.

İŞLE 604 Niceliksel Araştırma Yöntemleri
Ders, sosyal bilimlerde niceliksel araştırma yöntemlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Derste, temel istatistik bilgileri gözden geçirildikten sonra, paket programlara dayalı, varyans analizleri, korelasyon, yörünge, basit, çoklu ve lojistik regresyon, diskiriminant, faktör analizleri ve yapısal eşitlik modellemesi konuları ele alınmaktadır.

İŞLE 662 Mikro Örgüt Kuramı Tartışma Alanları
Ders, örgütlerde bireysel ve grupsal davranışı açıklamaya yönelik geliştirilmiş kuramları tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersin içeriği, bireysel davranışın, kişiliksel, örgütsel ve toplumsal temelleri, motivasyon, karar verme, liderlik, çatışma, tasarım-davranış etkileşimi, örgütsel kültür, insan kaynakları uygulamaları, örgütsel değişim ve stres yönetimi konularından oluşmaktadır.

İŞLE 666 Yönetim ve Organizasyon Semineri I
Ders, örgüt / yönetim kuramlarının ve modellerinin, metodolojik bilgi ve becerilerle bütünleştirilerek araştırma ortamına aktarılmasını amaçlamaktadır.

İŞLE 669 Yönetim ve Organizasyon Semineri II
Seminerin amacı ders alma sürecinin sonuna gelmiş doktora öğrencilerinin programın öngördüğü alana ilişkin kuram ve yazın bilgisine ulaşmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin beklenen yönde gelişmelerini sağlamak için bilimsel metin yazma ve yorumlama becerileri öne çıkarılacaktır. Amaç öğrencilerin yalnızca bildiklerini sınamak ve aktarmalarına olanak sağlamak değildir. Öğrencilerden beklenen kurumsal bilgilerine dayandırdıkları sınanabilir. Öneriler kurmaları (inşa etmeleri) ve bunları yaratıcı bir biçimde tartışabilmektir.

İŞLE 668 Örgütler ve Yönetim: Türkiye Örneği
Ders, Türkiye’deki örgütler ve yönetim ortamının teorik ve pratik gelişimini incelemeyi amaçlamaktadır. Ders, yurt dışında geliştirilmiş örgütsel kuramların Türkiye’ye yansımaları, Türk örgütler / yönetim yazının gelişimi, Türk ulusal iş sisteminin tarihsel gelişimi, bu gelişim sürecinde tipik örgütlenme biçiminin özellikleri, örgütlenme biçiminde yaşanan değişimler, yönetim uygulamaları ve değişimi gibi konuları, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal dinamikler çerçevesinde incelenmesini içermektedir.

İŞLE 664 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
Ders, son yıllarda yaşanan değişimler ışığında gündeme gelen yeni örgütsel tasarımları ve yönetsel uygulamaları incelemeyi amaçlamaktadır. Dersin içeriği, küreselleşmenin örgütler için anlamı, ulusal ve uluslararası bazda öne çıkan örgütsel tasarımlar (örneğin, sanal örgütler, ağ örgütleri), yönetim uygulamaları (örneğin, toplam kalite yönetimi, değişim mühendisliği, yalın yönetim), yönetme anlayışları (örneğin, örgüt kültürü), üretim teknolojileri (gelişmiş – esnek üretim yöntemleri) konularını kapsamaktadır.

İŞLE 665 Bilişim Teknolojileri ve Yönetim
Dersin amacı, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin örgütsel ve yönetsel ortamlara yansımalarını ve bu teknolojilerin yönetimini incelemektir. Dersin içeriği, bilgi toplumu, bilişim teknolojileri, bilgi yönetimi, bilişim teknolojileri ve örgütsel tasarım, üretim ve yönetime etkileri, teknoloji yönetimi ve yenilik yönetimi konularını kapsamaktadır.

İŞLE 667 Örgütlerde Değişim ve Dönüşüm
Dersin amacı, örgüt ve örgüt topluluklarının içsel ve dışsal dinamiklerle değişimlerini incelemektir. Dersin içeriği, örgütsel değişim olgusunu açıklayan teleolojik, evrimci, dialektik ve döngüsel kuramları ve kurumlar çerçevesinde yapılan görgül çalışmaları kapsamaktadır.

İŞLE663 Stratejik Yönetim
Bu derste Strateji Süreci, Stratejik Karar Verme, Kurumsal Yönetişim ve Strateji, Yöneticiler ve Strateji, Ortam ve Rekabet, Rekabetçi Avantaj, İş Düzeyinde Stratejiler, Farklılaşma stratejileri ve Yapı, Çok Birimli Yapılar, Global strateji ve Çok uluslu Girişimler, İşbirliği Stratejileri ele alınacaktır

İŞLE670 İnsan Kaynakları Yönetimi
Strateji ve İKY; Stratejik İKY; Uluslararası İKY; Personel Seçme Süreci, Mülakat uygulamaları; Performans Yönetimi, çok değerlendirenli sistemler, performans değerlendirme geribildirimi, adalet algıları; Eğitim ve Geliştirme, Öğrenme, E&G programlarının değerlendirilmesi